Privaatsuspoliitika, Sakala Hambaravi teenuste osutamisel

Privaatsuspoliitika

SAKALA HAMBARAVI PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Privaatsustingimuste kohaldamine 
  1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kohalduvad kõikidel juhtudel, millal Osaühing Bluegate (edaspidi: Sakala Hambaravi) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Andmesubjekt) isikuandmeid vastutava töötlejana hambaravi ja sellega seonduvate teenuste (edaspidi: Teenus) osutamiseks või pakkumiseks patsiendile (edaspidi: Patsient). Samuti kohalduvad käesolevad Privaatsustingimused olukorras, kus Andmesubjekt kandideerib Sakala Hambaravisse tööle või Sakala Hambaravi otsib ise aktiivselt endale uut töötajat.
  1. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. Sakala Hambaravil on õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitatakse Andmesubjekte e-posti teel või muul viisil.
  1. Sakala Hambaravi järgib isikuandmete töötlemises Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust nr 2016/679 (edaspidi: IKÜM) ning muid kehtivad õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Käesolevates Privaatsustingimustes kasutatakse mõisteid (vastutav töötleja, isikuandmed, töötlemine, jne.) vastavalt IKÜM-ile.
  1. Sakala Hambaravi jaoks on Andmesubjektide (sh Patsientide) isikuandmete kaitse äärmiselt oluline. Palume käesolevaid Privaatsustingimusi hoolikalt lugeda saamaks aru kuidas Sakala Hambaravi isikuandmeid töötleb.
 1. Vastutav töötleja
  1. Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on Osaühing Bluegate, registrikoodiga 10871635, tegevuskohaga Kotka 12, Tallinn 11315 ning registriaadressiga Nõlvaku tn 1, Muraste küla, Harku vald 76905.
  1. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes saab pöörduda Sakala Hambaravi andmekaitse spetsialisti poole, saates päringu e-posti aadressil andmekaitse@sakalahambaravi.ee. 
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, kategooriad ja õiguslikud alused
  1. Alljärgnevalt anname ülevaate, millistel eesmärkidel Sakala Hambaravi isikuandmeid töötleb (ehk miks isikuandmeid töödeldakse), milliseid isikuandmeid Sakala Hambaravi töötleb ning mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.
Isikuandmete töötlemise eesmärk  Isikuandmed, mida töödeldakse Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Teenuse osutamisele eelnevate toimingute läbiviimine, sh vastuvõtule registreerimine ja suhtlemine Teenuse ettevalmistamise raames. Patsiendi kontaktandmed (sh nimi, aadress, telefon ja e-post); põhjus, miks Patsient soovib vastuvõtule tulla; Patsiendi isikukood, sünniaeg, sugu ja isiku tuvastamisega seonduvad andmed; visiidi broneerimisega seonduvad andmed, sh visiidi koht, aeg ja sisu; muud andmed, mis Patsient võib avaldada;

Tervishoiuteenuse ettevalmistamisel asjakohased Patsiendi terviseandmed (sh andmed tervisliku seisundi kohta, varasemate haiguste kohta, hetkel saadavaoleva ravi kohta, jne); andmed ravikindlustuse kohta;

Kui lapsevanem või eestkostja (või muu esindaja) registreerib oma lapse või eestkoste all oleva isiku (või muu esindatava) Patsiendina vastuvõtule – siis lapsevanema, eestkostja või muu esindaja kontaktandmed (sh nimi, aadress, telefon ja e-post) ja isikukood ning seotus Patsiendiga;

Kui isikuga suheldakse telefoni teel, siis see telefonikõne võidakse salvestada.

Tervishoiuteenuse (sh hambaravi) osutamise kavandamisel töötleb Sakala Hambaravi Patsiendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi: TTKS) § 4¹ lg 1 ja lg 1¹ p 1 alusel. 

Kui Patsient pöördub Sakala Hambaravi poole muu Teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, siis on isikuandmete töötlemise aluseks Patsiendi taotlus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b mõttes.

Patsiendi lapsevanema, eestkostja (või muu esindaja) isikuandmeid töödeldakse Sakala Hambaravi juriidilise kohustuse täitmiseks vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile c.

Teenuse osutamine ja selleks vajalike toimingute tegemine – sh Patsiendi vastuvõtule tulek, Patsiendi ravimine (haiguse või vigastuse diagnoosimine ja ravimine, et leevendada Patsiendi vaevusi, hoida ära terviseseisundi halvenemine või haiguse ägenemine ning taastada tervis) ja suhtlemine Teenuse osutamise raames. Patsiendi kontaktandmed (sh nimi, aadress, telefon ja e-post); Patsiendi isikukood, sünniaeg, sugu ja isiku tuvastamisega seonduvad andmed; visiidi broneerimisega seonduvad andmed, sh visiidi koht, aeg ja sisu; muud andmed, mis Patsient võib avaldada;

Tervishoiuteenuse osutamisel Patsiendi terviseandmed (sh andmed tervisliku seisundi kohta, varasemate haiguste kohta, hetkel saadavaoleva ravi kohta, Patsiendile osutatava tervishoiuteenuse kohta jne); andmed ravikindlustuse kohta;

Kui Patsient on laps, eestkostetav või esindatav, siis lapsevanema, eestkostja või esindaja isikuandmed (sh nimi, isikukood, aadress, telefon ja e-post) ning seotus Patsiendiga; 

Kui isikuga suheldakse telefoni teel, siis see telefonikõne võidakse salvestada.

Patsiendi makseandmed (nt arvelduskonto number) või kui Patsiendi eest tasub muu isik, siis tema makseandmed Teenuse eest tasumisel.

Tervishoiuteenuse osutamisel töötleb Sakala Hambaravi Patsiendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) tervishoiuteenuse osutamiseks TTKS § 4¹ lg 1 alusel. 

Kui Sakala Hambaravi osutab Patsiendile muud Teenust kui tervishoiuteenust, siis on töötlemise aluseks Patsiendi ja Sakala Hambaravi vahel sõlmitud Teenuse osutamise leping vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile b.

Patsiendi lapsevanema, eestkostja või esindaja isikuandmeid töödeldakse Sakala Hambaravi juriidilise kohustuse täitmiseks vastavalt IKÜM artikkel 6 lg 1 punktile c.

Kui Teenuse eest maksab muu isik, kui Patsient, siis töötleb Sakala Hambaravi vastavaid makseandmeid enda õigustatud huvi alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f alusel). Sakala Hambaravi õigustatud huviks on saada tasu osutatud Teenuse eest ja töödelda maksja isikuandmeid.

Kui Patsient on määranud isiku kontaktisikuks või Patsient on laps või eestkostetav – siis Patsiendiga seonduva teabe edastamine antud isikule. Kontaktisiku, lapsevanema või eestkostja kontaktandmed (sh e-post ja telefoninumber).  Tervishoiuteenuse osutamisel töötleb Sakala Hambaravi Patsiendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) tervishoiuteenuse osutamiseks TTKS § 4¹ lg 1 alusel ning kontaktisiku, lapsevanema või eestkostja isikuandmeid töötleb Sakala Hambaravi enda juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c).
Ravidokumentide väljastamine. Patsiendi terviseandmed vastavalt konkreetsele ravidokumendile. Ravidokumendi väljastamisel töötleb Sakala Hambaravi Patsiendi terviseandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks TTKS § 4¹ lg 1 alusel või Patsiendi nõusoleku alusel (IKÜM artikkel 9 lg 2 p 1).
Saabunud ettepanekute ja kaebustega tegelemine ja nendele vastamine. Patsiendi, tema vanema, eestkostja või muu esindaja esitatud kaebuse või ettepanekuga seotud andmed (sh kaebuse esitaja kontaktandmed). Sakala Hambaravi töötleb Patsiendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) TTKS § 4¹ lg 1 alusel. Muus osas töötleb Sakala Hambaravi isikuandmeid enda õigustatud huvi alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f). Sakala Hambaravi õigustatud huviks on vastata ettepanekutele ja kaebustele pädevalt ning rakendada asjakohaseid meetmeid.
Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine. See võib hõlmata ka rahuloluküsitluse saatmist Patsiendi kontaktiks olevale e-posti aadressile pärast Teenuse osutamist eesmärgiga saada tagasisidet ning seda analüüsida ja Teenust parandada. Patsiendi terviseandmed. Samuti Patsiendi kontaktandmed (sh nimi ja e-post) ning tagasisides saadud informatsioon.  Sakala Hambaravi töötleb isikuandmeid tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks TTKS § 41 lg 11 punkt 2 alusel. Kontaktandmeid töötleb Sakala Hambaravi IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi õigustatud huvi alusel. Sakala Hambaravi õigustatud huviks on enda Teenuse parandamise eesmärgil küsida tagasisidet osutatud Teenuse kohta.

 

Meeldetuletus Patsiendile viimasest visiidist ettepanekuga tulla uuele visiidile. Patsiendi kontaktandmed (sh nimi ja e-post) ja viimase visiidi aeg ning sisu. Sakala Hambaravi töötleb isikuandmeid kas Patsiendi eelneval nõusolekul (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt a) või IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi õigustatud huvi alusel. Sakala Hambaravi õigustatud huviks on tuletada Patsiendile meelde, et tema viimasest visiidist on kaua aega möödas ja teha ettepanek tulla uuele visiidile.
Tööle kandideerijate ja uute potentsiaalsete töötajate isikuandmete töötlemine eesmärgiga hinnata nende tööle sobivust. Tööle kandideerijate isikuandmed (sh kandideerija enda avaldatud teave: nimi, e-post, telefoninumber, aadress, CV, haridus, töökogemus, oskused jne) ja lisaks muud avalikest allikatest leitavad uute potentsiaalsete töötajate isikuandmed. Kui isik kandideerib ise Sakala Hambaravisse tööle, siis töödeldakse tema isikuandmeid lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt isiku taotlusele (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b).

Kui Sakala Hambaravi ise aktiivselt otsib uut potentsiaalset töötajat, siis on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Sakala Hambaravi õigustatud huvi (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f). Sakala Hambaravi õigustatud huviks on leida endale uusi töötajaid.

Kui isikut tööle ei võetud, aga Sakala Hambaravi soovib jätta tööle kandideerija või ise aktiivselt otsitud potentsiaalse töötaja isikuandmed alles pärast värbamisprotsessi, siis teeb Sakala Hambaravi seda üksnes vastava isiku nõusoleku alusel (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt a). 

Kohalduvast õigusest tulenevate Sakala Hambaravi kohustuste täitmiseks. Andmesubjekti isikuandmed vastavalt kohustusele, mida Sakala Hambaravi peab täitma. Tervishoiuteenuste osutamisega seonduvalt on õiguslikuks aluseks TTKS § 4¹ lg 1. Muul juhul on õiguslikuks aluseks IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c.

 

Kohalduvast õigusest tulenevate ning Patsientidega sõlmitavatest Teenuse osutamise lepingutest tulenevate Sakala Hambaravi õiguste rakendamine. Andmesubjekti isikuandmed vastavalt õigusele, mida Sakala Hambaravi rakendab. Terviseandmeid töötleb Sakala Hambaravi IKÜM artikkel 9 lg 2 punkt f alusel. Muid isikuandmeid töötleb Sakala Hambaravi IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f alusel ehk õigustatud huvi alusel. Sakala Hambaravi õigustatud huviks on kaitsta ja rakendada enda õigusi vastavalt enda äranägemisele. 
 1. Isikuandmete allikad ning avaldamise vabatahtlikkus
  1. Sakala Hambaravi töötleb isikuandmeid, mida ta saab nii otse Patsiendilt kui ka kolmandatest allikatest. Selliseks kolmandaks allikaks võib eelkõige olla Patsiendi esindaja (nt lapsevanem või eestkostja), Tervisekassa, Patsiendiportaali infosüsteem, retseptikeskus, Pildipank või muu tervisega seotud infotehnoloogiline keskkond. 
  1. Isikuandmete avaldamine Sakala Hambaravile on vabatahtlik, kuid kui Patsient otsustab andmeid mitte avaldada, siis ei saa Patsient broneerida ja/või kasutada Sakala Hambaravi poolt pakutavaid Teenuseid.
 1. Isikuandmete säilitamine
  1. Sakala Hambaravi ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist kehtiva õiguse alusel.
  1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel säilitab Sakala Hambaravi:
   1. ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat Patsiendile osutatud tervishoiuteenuse andmete kinnitamisest;
   1. Sakala Hambaravi kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid 5 aastat; 
   1. Patsiendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet 5 aastat alates tagasiside saamisest.
  1. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamislikke dokumente 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust. 
  1. Sakala Hambaravi säilitab Patsiendiga lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, üldreeglina seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aastat pärast lepingu lõppemist.
  1. Kui Patsiendile Teenust ei osutata (nt broneeritakse visiidi aeg, kuid visiidile ei tulda), siis säilitab Sakala Hambaravi isikuandmeid kuni 1 aasta pärast viimast kontakti antud Andmesubjektiga. 
  1. Tööle kandideerija või Sakala Hambaravi poolt aktiivselt tööle otsitud isiku kohta kogutud andmed tööle sobivuse hindamiseks kustutatakse kohe pärast värbamisprotsessi lõppu, kui antud isikuga töölepingut ei sõlmita. Alternatiivselt, kui isikult võetakse nõusolek andmete pikemalt säilitamiseks, siis säilitatakse andmed kuni nõusoleku tagasivõtmiseni (aga igal juhul mitte kauem kui 3 aastat). 
  1. Tervise infosüsteemis (millesse Sakala Hambaravi on kohustatud Patsiendi terviseandmeid edastama – vt all punkt 6.3) säilitatakse terviseandmeid üldreeglina tähtajatult, v.a hambaraviga seotud ülesvõtteid, mida säilitatakse 15 aastat.
 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  1. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 768 kohustuvad tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta.
  1. Sakala Hambaravi ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline õigus on Sakala Hambaravile seadusega ette nähtud või kui isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on vajalik Patsiendile Teenuse osutamiseks.
  1. Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel edastab Sakala Hambaravi terviseandmeid (hambaravikaart) kehtiva õiguse alusel tervise infosüsteemi, mis on keskne riiklik andmekogu ning milles olevaid Patsiendi kohta käivaid isikuandmeid näeb Patsient patsiendiportaali kaudu (https://id.digilugu.ee). Tervise infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium. Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral saab Patsient ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.
  1. Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel võib Sakala Hambaravi vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Patsiendi terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu). Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta nende kasutajatoega telefonil +327 5331 8888 või e-posti aadressil abi@pildipank.ee.
  1. Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel võib Sakala Hambaravi Patsiendi terviseandmeid (hambaravikaart) edastada Tervisekassale (registrikood 74000091, aadress Lastekodu 48, 10113 Tallinn), kui Tervisekassa tasub ravikindlustusvahenditest Patsiendi raviarve osaliselt või tervikuna. Tervisekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta nendega telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@tervisekassa.ee. 
  1. Patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel võib Sakala Hambaravi vastavalt vajadusele edastada ja/või vastu võtta Patsiendi terviseandmeid kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervisekassa. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.
  1. Kui Patsiendil on ravikindlustus, siis võib Sakala Hambaravi edastada terviseandmeid (hambaravikaart) vastavale kindlustusandjale, kellel on Patsiendiga vastav kindlustusleping sõlmitud.
  1. Patsiendile Teenuse osutamisel võidakse edastada Patsiendi isikuandmeid (sh terviseandmeid) hambaraviprogrammi teenuse pakkujale HAMMAS (Innovaatik OÜ; registrikood 11439963, aadress Aleksandri tn 9, 51004 Tartu).
  1. Lapsevanemale või eestkostjale edastab Sakala Hambaravi Patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid vastavalt seadusele. Seda ainult juhul, kui Patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud. 
  1. Kui Patsient soovib kasutada järelmaksuteenust, siis edastab Sakala Hambaravi Patsiendi kontaktandmed ja makseandmed (nt arvelduskonto numbri) järelmaksulepingu sõlmimiseks järelmaksuteenuse pakkujale. Antud isikuandmete vastutav töötleja on vastav järelmaksuteenuse pakkuja.
  1. Kehtiva õiguse alusel võib Sakala Hambaravi olla kohustatud edastama isikuandmeid kohtule või õiguskaitseorganitele vastava organi poolt kehtiva õiguse alusel tehtud määruse alusel või näiteks siis, kui isikuandmete edastamine on kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel seoses kindlustusandja poolt tehtud päringuga. Kõikidel sellistel juhtudel edastab Sakala Hambaravi isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik, ja järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid.
 1. Andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel
  1. Andmesubjektil (sh Patsiendil) on igal ajal õigus pöörduda Sakala Hambaravi poole vastavasisulise taotlusega e-posti aadressil andmekaitse@sakalahambaravi.ee, et: 
   1. taotleda juurdepääsu Andmesubjekti kohta käivatele isikuandmetele ehk tutvuda isikuandmetega, mida Sakala Hambaravi on Andmesubjekti osas töödelnud ja kogunud;
   1. nõuda isikuandmete parandamist;
   1. nõuda isikuandmete kustutamist;
   1. piirata isikuandmete töötlemist;
   1. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
   1. nõuda isikuandmete ülekandmist;
   1. nõuda, et Andmesubjekti kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
   1. võtta tagasi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
   1. esitada kaebus Sakala Hambaravi andmekaitse spetsialistile või Andmekaitseinspektsioonile (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-posti aadress info@aki.ee).
  1. Vastavalt kehtivas õiguses sätestatule võib Sakala Hambaravil olla õigus keelduda Andmesubjekti taotlust täitmast, millisel juhul Sakala Hambaravi selgitab seda Andmesubjektile.
 1. Lõppsätted
  1. Sakala Hambaravi veebilehel võib leida linke kolmandate isikute veebilehtedele (edaspidi: Kolmandate isikute veebilehed). Kolmandate isikute veebilehtedel võivad kehtida käesolevatest Privaatsustingimustest erinevad tingimused, mille rakendamist ei saa Sakala Hambaravi kontrollida. Sakala Hambaravi ei vastuta Kolmandate isikute veebilehtede privaatsustingimuste eest ega Kolmandate isikute veebilehtede kaudu isikuandmete töötlemise eest.
  1. Sakala Hambaravi kasutab oma veebilehel www.sakalahambaravi.ee küpsiseid. Küpsised on väikse andmemahuga failid, mis salvestatakse veebilehe külastaja seadmesse. Sakala Hambaravi kasutab ainult veebilehe toimimiseks vajalikke küpsiseid. Küpsised ei kogu isikuandmeid. 

Loe rohkem meie teenuste kohta siit.

Loe rohkem suutervise kohta siit.

Meie kodulehekülg kasutab küpsiseid, et me saaks pakkuda paremat kodulehekülje külastamise kogemust. Jätkates nõustute meie küpsiste, jälgimisstatistika jms. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).